next up previous contents
Next: Zahvala Vsebina: contents

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za strojnistvo

Distribuirani sistem za upodabljanje tridimenzionalnih objektov

magisterij

Predlozil Falulteti za strojnistvo Univerze v Ljubljani za dosego
akademske stopnje magistra znanosti s podrocja strojnistva

Leon Kos

Mentor: izr.prof.dr. Joze Duhovnik, dipl.inz.

Ljubljana, 1995

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani