next up previous contents
Next: A.4 Light Up: A.3 Camera Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode

void Camera::setup(int resx, int resy, double from[3]
double at[3], double up[3], double angleU,
double angleV, double hither )

Nastavi parametre kamere. Locljivost filma je podana z resx in resy. Polozaj kamere je podan z vektorjem . Tocka v katero je kamera usmerjena je podana z vektorjem . Zavrtitev kamere okoli osi lec je podana z vektorjem , ki ni nujno normiran in ni potrebno, da je pravokoten na os lec (from -- at). Vektor up podaja smer koordinate y ( v) na filmu. Kot zaznavanja kamere v smeri koordinat filma u in v se doloca s spremenljivkama angleU in angleV. Oddaljenost filma od izhodisca kamere je dolocena s hither. Ker pa je locljivost filma definirana v tockah (resx, resy), oddaljenost hither nima vpliva na sistem gledanja.

void Camera::Describe(int indent)

Izpise lastnosti kamere. Te so: polozaj, smer projekcije, vektorja u in v na filmu, locljivost in maksimalne koordinate (u,v).

vec3 Camera::pointToRay( vec2& p)

Ta metoda vrne normirano smer vektorja, ce gledamo na izbrano tocko na filmu kamere, ki je v mejah locljivosti filma. Koordinate p so v rastrskih enotah, vendar lahko izberemo tudi dele velikosti rastra, kar je uporabno pri "supersamplingu". Izhodisce zarka dobimo z getPosition() kamere.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani