next up previous contents
Next: Definicija Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.3 Camera

Implementacija enostavnega sistema gledanja, ki ustreza parametrom podanim v specifikaciji NFF.
Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani