next up previous contents
Next: A.3 Camera Up: A.2 Object Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode

void Object::setPosition(const vec3& position)

Nastavi pozicijo objekta. Vektor position podaja najbolj znacilne koordinate objekta (izhodisce).

void Object::setPosition(const double position[3])

Nastavi pozicijo objekta. Vektor position podaja najbolj znacilne koordinate objekta (izhodisce).

void Object::Describe(int indent)

Izpise osnovno lastnost objekta -- izhodisce

typedef vec3 RGBColor;

Definicija barve RGB, ki je v mejah of 0.0 do 1.0

typedef Object* ObjectPtr;

Definicija kazalca na Object, ki je potrebna za zbirko ( SLBag).Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani