next up previous contents
Next: Definicija Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.4 Light

Ta razred vpeljuje enostaven tockasti svetlobni izvor.
Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani