next up previous contents
Next: 4.2.3 Whittedov algoritem Up: 4.2 Osnovni rekurzivni algoritem Previous: 4.2.1 Sencni zarki Vsebina: contents

4.2.2 Odbiti in prepusceni zarki

Na sliki 4.3 sta prikazana tudi prispevka svetlobe z indirektno osvetlitvijo. Posamezen prispevek je odvisen od lastnosti povrsine. Gladke povrsine imajo visoko stopnjo odbojnosti, zato je mozno, da bo svetloba, ki prihaja od drugih povrsin opazno prispevala k skupni osvetlitvi v tocki. Podobno lahko trdimo tudi za prozorne povrsine. Mozne so tudi kombinacije obeh lastnosti. V preseku generiramo sekundarne zarke za odbite in prepuscene zarke, vendar le, ce ima povrsina take lastnosti, da je generiranje smiselno.

V smeri zrcalnega odboja je moc pricakovati indirektno osvetlitev z najvecjo intenziteto. Ob znani normali v preseciscu lahko smer odbitega zarka izrazimo kot

Pri dolocaju lomljenega zarka lahko uporabimo delni rezultat iz . Obstaja vec metod za dolocitev , ki se razlikujejo po stevilu operacij[Hec91]. Katera metoda je hitrejsa, je odvisno od hitrosti osnovnih operacij ciljnega racunalnika, kot so mnozenje, deljenje, sestevanje, ... Smer lomljenega zarka po Heckbertovi metodi, ki je najenostavnejsa, dolocimo kot:

kjer je

 

in lomni kolicnik . Vektorji morajo biti normirani. Popolni notranji odboj na povrsini se zgodi, ko je rezultat enacbe (4.11) imaginarno stevilo -- negativen izraz pod korenom.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani