next up previous contents
Next: 3.1.2 Difuzni prehod Up: 3.1 Osnovni model odboja Previous: 3.1 Osnovni model odboja Vsebina: contents

3.1.1 Difuzni odboj

Ceprav so odbojne lastnosti povrsin zelo razlicne, lahko gladke motne povrsine obravnavamo kot idealne difuzne povrsine. Idealizirane motne povrsine vcasih imenujemo tudi Lambertove povrsine. Za njih velja Lambertov zakon

 

Enacba (3.3) je zadovoljiva aproksimacija za veliko vecino motnih povrsin. Barva takih povrsin se s spremembo kota gledanja ne spremeni bistveno, saj se vpadni zarek I na povrsini razprsi enakomerno na vse strani. Intenziteta svetlobe (slika 3.2) je sorazmerna kosinusu kota med normalo povrsine in vpadnim zarkom.

 

 

Slika 3.2: Razprsitev svetlobe na motni povrsini

Matematicni model za racunalnisko grafiko je hitrejsi, ce v enacbi (2.6) zamenjamo kosinus s skalarnim produktom normale povrsine in smeri vpadnega zarka oziroma smeri luci L.

 

Lastnost materiala podajamo s konstanto ; Intenziteta svetlobe v smeri je dolocena s konstanto . Za pravilen izracun kosinusa morata biti vektorja in enotska.

 

Prispevke vec vpadnih zarkov algebraicno sestejemo:

 Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani