next up previous contents
Next: 3.1.3 Zrcalni odboj Up: 3.1 Osnovni model odboja Previous: 3.1.1 Difuzni odboj Vsebina: contents

3.1.2 Difuzni prehod

Nekateri materiali, kot je papir, difuzno odbijajo svetlobo, pri tem pa nekaj svetlobe prepustijo skozi povrsino. Svetloba, ki se prepusti ne potuje nemoteno, ampak se razprsi v materialu.

Prosojne materiale lahko modeliramo tako, da zgornji del povrsine ustreza difuznemu odboju, ostanek svetlobe se absorbira in emitira na drugi strani povrsine kot difuzna svetloba. Razmere na prosojnem materialu prikazuje slika 3.3.

 

 

Slika 3.3: Difuzni prehod svetlobe pri prosojnih povrsinah

Podobno kot v enacbi difuznega odboja (3.4), tudi tu ni potrebno uporabiti posebnih geometrijskih znacilnosti povrsine, zato lahko zapisemo enacbo prehoda difuzne svetlobe skozi prosojne materiale kot

 

Zmoznost difuzije svetlobe materiala je dolocena s konstanto , ki je obicajno manjsa od .Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani