next up previous contents
Next: 2.7 Povzetek Up: 2 Odboj in lom Previous: 2.5 Kompozitne povrsine Vsebina: contents

2.6 Prosojne povrsine

Za razliko od prozornih povrsin, prosojne le delno prepuscajo svetlobo. Klasicen primer prosojne povrsine je papir. Snovi iz prosojnih povrsin imajo nehomogeno strukturo z mnozico nakljucno razporejenih delcev, ki razprsujejo svetlobo na vse mozne strani. Ce je snov dovolj tanka, lahko prepusca svetlobo z ene strani povrsine na drugo. Na drugi strani torej svetloba seva v okolico, kar moramo dodatno upostevati pri modeliranju razmer na povrsini.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani