next up previous contents
Next: 4.3.1 Krogle Up: 4 Sledenje zarku Previous: 4.2.3 Whittedov algoritem Vsebina: contents

4.3 Geometrija presekov zarka in povrsine

Obicajno se za dolocanje presekov zarka z objekti porabi vec kot 90% celotnega casa pri metodi sledenja zarku. Potreben cas za izracun celotne scene ni odvisen samo od stevila objektov, ampak tudi od geometrijske zahtevnosti izracuna preseka in normal uporabljenih osnovnih primitivov. Sheme, ki vnaprej izlocijo objekte, ki nimajo moznosti za presek z zarkom, lahko bistveno prispevajo k zmanjsanju celotnega racunskega casa.

Dolocanje presekov zahtevnih povrsin, ki so podane parametricno, ni vedno analiticno resljivo. Zato je pri takih povrsinah potrebno uporabiti numericne metode, ki dodatno upocasnijo racunanje presekov. Z uporabo abstraktnih geometrijskih objektov v programu je mozno brez velikih tezav razsiti sistem iz enostavnih objektov, kot so krogle in in planarni mnogokotniki, na zahtevnejse povrsine (NURBS-i, (super)kvadriki, blobs-i, ...).

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani