next up previous contents
Next: Sprememba barve zrcalnega Up: 3.2 Cook-Torrance model Previous: 3.2.2 Geometrijski faktor slabljenja Vsebina: contents

3.2.3 Fresnelova funkcija odboja

Spreminjanje barve v odblesku je opisano s Fresnelovim zakonom (2.6) in izmerjenimi lastnostmi materiala. Fresnelov izraz v enacbi (3.21) je odbojnost, ki jo predpostavimo za popolnoma gladke povrsine. Ker obicajno odvisnost Fresnelovih enacb (2.6) od valovne dolzine ni znana, sta Cook in Torrance predlagala poenostavitev enacbe za nepolarizirano svetlobo pri podani valovni dolzini:

 

 kjer je¯ 

lomni kolicmik pri doloceni valovni dolzini

Prednost uporabe Fresnelovih enacb je tudi v tem, da lahko za neznani material izmerimo lomne kolicnike pri razlicnih valovnih dolzinah ob pravokotni osvetlitvi s pomocjo enacbe

kjer je izmerjena odbojnost pri izbrani valovni dolzini.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani