next up previous contents
Next: A.6 Sphere Up: A.5 Primitive Previous: Definicija Vsebina: contents

Metode

Primitive::~ Primitive()

Destruktor gradnika scene

void Primitive::setColor(double color[3])

Nastavi barvo primitiva

Primitive::setSurfaceProperties(double surfaceProperty[5])

Nastavi opticne lastnosti povrsine

double Primitive::closestIntersection(const double *x,
int xNum)

Iz vektorja stevil x velikosti x_num poisce najmanjse stevilo in ga vrne kot rezultat.

void Primitive::Describe(int indent)

Izpise osnovne lastnosti primitiva in objekta. Barva in lastnosti povrsine so skupne vsem primitivom.

typedef Primitive* PrimitivePtr;

Definicija kazalca na Primitive, ki je potrebna pri zbirki ( SLBag)Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani