next up previous contents
Next: 2.3.1 Snellov zakon Up: 2 Odboj in lom Previous: 2.2 Fizikalni model povrsine Vsebina: contents

2.3 Gladke povrsine

Za gladke povrsine cistih materialov lahko matematicno dokaj dobro opisemo odboj svetlobe. Fresnelove enacbe [BW89,Wat90] predpisujejo, kako se del svetlobe odbije ali prehaja (lomi) skozi povrsino. Normalno jih zapisemo na stiku dveh dieletrikov, ki imata vsak svojim lomni kolicnik. Lomni kolicnik je razmerje med hitrostjo sirjenja elektromagnetnega valovanja v vakuumu in hitrostjo sirjenja v snovi. Tipicne vrednosti lomnih kolicnikov [Gla91c,Sea56] so podane v tabeli 2.1

  

Tabela 2.1: Lomni kolicnik za razlicne dielektrike

Izkaze se, da se svetloba razlicnih valovnih dolzin lomi razlicno. To lahko opazimo na prizmi, skozi katero posiljamo belo svetlobo.





Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani