next up previous contents
Next: 1.1 Namen dela Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: Tabele Vsebina: contents

1 Uvod

V zadnjih desetih letih je racunalniska grafika iz laboratorijev univerz pricela zahajati v vsakdanja podrocja uporabe. Srecamo jo pri vizualizaciji v medicini, kot orodja CAD v strojnistvu, arhitekturi in drugod. Stalni cilj vecine raziskav v razvoju je generiranje realisticnih prikazov objektov z racunalnikom. Metoda sledenja zarku (ray-tracing) je ena od pomembnih pristopov pri resevanju modela osvetlitve, ki je kljucna naloga pri generiranju realisticne slike.

Paralelizacija je ena od najbolj obetajocih smeri k povecanju zmogljivosti, v aplikacijah CAD, kot tudi v drugih podrocjih uporabe. To je se posebno res za podrocje racunalniske grafike.

Za razliko od drugih naporov v racunalniski grafiki, je v tem delu poudarek na integraciji racunalniske grafike in paralelizacije. Paralelizacija v racunalniski grafiki je mozna na razlicnih podrocjih, kot so:

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani