next up previous contents
Next: 6 Paralelni navidezni racunalnik Up: 5 Distribuirani sistemi Previous: 5.2.2 Paralelni programski modeli Vsebina: contents

5.3 Povzetek

V tem poglavju so predstavljeni osnovni atributi distribuiranih sistemov in paralelnih programskih modelov. Distribuirani sistemi so sistemi, ki omogocajo transparenten dostop do racunskih zmogljivosti v omrezju. V distribuiranih sistemih imamo vpeljan princip klicanja oddaljenih procedur. Distribuiran sistem loci programe na streznike in odjemalce (server-client). Znanih je vec sistemov, ki omogocajo razvoj paralelnih programov, ki delujejo tako v omreznem modelu, kot tudi v tesnejsih povezavah procesorjev (Massively Parallel Pracessors).

Paralelno programiranje v distribuiranih sistemih je model, kjer je vsak vozel hkrati streznik in odjemalec. Paralelni programski model s posredovanjem sporocil (message passing) je najbolj razsirjen model paralelnega programiranja. Model z deljenim spominom (shared memory model) je model, pri katerem si vozli izmenjujejo podatke preko skupnega pomnilnika. Tak nacin programiranja je lazji, ker ni potrebno razporejati pretoka podatkov med vozli.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani