next up previous contents
Next: 6.1 Znacilnosti PVM Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: 5.3 Povzetek Vsebina: contents

6 Paralelni navidezni racunalnik -- PVM

 

Sistem PVM (Parallel Virtual Machine) je skupina orodij in knjiznic za razvoj paralelnih programov na heterogenem omrezju racunalnikov[GBD94]. Za razliko od masivno paralelnih procesorjev (MPP) imamo v omrezju obicajno opravka z razlicnimi tipi heterogenosti:

PVM omogoca ucinovito izrabo tako MPP, kot tudi distribuiranih sistemov z razlicnimi arhitekturami. Mozne so kombinacije z razlicnimi racunskimi zmogljivostmi, kjer osebni racunalniki PC386/48 sodelujejo z delovnimi postajami z nekajkrat vecjimi zmogljivostmi.

Oblika zapisa podatkov v racunalnikih je najveckrat med arhitekturami razlicna. Osnovna razlika je v zlaganju bytov v besede. Najbolj pogosta sta Little in Big Endian modela sestavljanja v vecje besede. Pri posredovanju sporocil je pomembno, da imajo vsi sistemi enoten zapis, ki ga lahko brez tezav prevedejo v interno obliko, ki je normalna na racunalniku. Sistem PVM omogoca transparentno pretvorbo razlicnih formatov zapisa podatkov v spominu pri komuniciranju na omrezju.

Zaradi heterogenosti v hitrostih uporabljenih racunalnikov je potrebno ze pri razvoju paralelnih algoritmov upostevati, da nekateri racunalniki hitreje opravijo naroceno delo. Razlicne hitrosti ne smejo ustvarjati blokad pri katerih bi hitrejsi racunalniki cakali, da pocasnejsi koncajo z nalogo, da bi lahko nato ponovno zaceli z delom. Tudi ce imamo delovne postaje enakega tipa, se lahko zgodi, da so nekatere zaradi trenutne uporabe bolj obremenjene in zaradi tega pocasnejse za izvajanje danih nalog.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani