next up previous contents
Next: 6.2.5 Posredovanje sporocil Up: 6.2 Programski vmesnik Previous: 6.2.3 Dinamicna konfiguracija Vsebina: contents

6.2.4 Signalizacija

Klasicen nacin obvescanja med procesi, prikazan v poglavju D, je izveden tudi v sistemu PVM. Namen signalizacije je predvsem v sinhronizaciji ali v obvescanju ostalih procesov o stanjih, ki niso obicajna. Neobicajna stanja so dodajanje ali brisanje novih racunalnikov iz sistema. Ostali procesi morajo biti o takih stanjih obvesceni, da lahko popravijo strategijo komuniciranja.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani