next up previous contents
Next: D.1 Nadzor procesov Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: C.9 Povzetek Vsebina: contents

D Komunikacija med procesi -- IPC

 

Osnova za razumevanje skupnega izvajanja problema v vecih procesih je nadzor in komunikacija med procesi (Inter Process Communications). Delovanje IPC, ki se za razliko od distribuiranih programov odvija na enem racunalniku, se konceptualno ne razlikuje od distribuiranega procesiranja. Uporaba IPC lahko zmanjsa cas procesiranja pri nalogah, ki so casovno zahtevne, niso pa racunsko potratne. Operacijski sistem Unix v veliki meri izkorisca vse nacine komunikacij med procesi in s tem kar najmanj obremenjuje procesor (do 5 %), ki je bolj potreben pravim racunskim nalogam. Poleg navedenih nacinov komunikacije pa obstajajo na Sistemu V se dodatni nacini komunikacij med procesi, ki drugace med seboj niso povezani:

Sporocila
si lahko posiljajo med seboj katerikoli procesi ali strezniki
Semaforji
omogocajo sinhronizacijo nepovezanih procesov
Deljeni spomin
lahko uporabijo nepovezani procesi in si na tak nacin izmenjujejo podatke

Zascita pri dostopu do podatkov, ki si jih procesi med seboj izmenjujejo, je enaka kot pri datotecnem sistemu, kjer se nastavljajo rwx dostopi za sistem, skupino in lastnika. Pri izmenjavi podatkov med procesi lahko procesi dobijo podrobne podatke o tem, kateri proces je podatke kreiral, kdaj in kateri procesi lahko te podatke uporabijo.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani