next up previous contents
Next: 5.1.6 Ostali sistemi Up: 5.1 Paketi za razvoj Previous: 5.1.4 PVM Vsebina: contents

5.1.5 MPI

Message Passing Interface[WGS94] je specifikacija, ki je bila zakljucena v letu 1994 in poskusa zdruziti napore pri standardizaciji knjiznice za programiranje na masivno paralelnih racunalniskih sistemih. Predstavljeno ogrodje, naj bi bila osnova za sedanje in prihodnje paralelne racunalniske sisteme. S standardizacijo uporabniki ne bi bili vec vezani na arhitekturo racunalnika in bi s tem pridobili na prenosljivosti in lazjem programiranju. Eden glavih ciljev je torej definiranje nabora ukazov, ki bi se ga proizvajalci novih sistemov morali drzati, ne da bi bili omejeni pri uvedbi novih strojnih resitev. Skalabilnost je torej eden od pomembnih izhodisc sistema MPI.

MPI ne vsebuje potrebnih rutin za dinamicno kreiranje procesov in konfiguracijo racunalnikov v mrezi. Je bolj komunikacijski vmesnik, na katerem se lahko zgradijo knjiznice z visjim nivojem abstrakcije. MPI je nivojsko podoben RPC, le da ni misljen samo za izmenjavo sporocil v omrezju, ampak izkorisca razlicne tipe komunikacij, ki jih dobavitelji vgradijo v sistem.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani