next up previous contents
Next: 3.4 Povzetek Up: 3 Modeli osvetlitve na Previous: Sprememba barve zrcalnega Vsebina: contents

3.3 Hallov model osvetlitve

Prejsnja modela odboja svetlobe na povrsni nista upostevala svetlobe, ki prehaja skozi povrsino, kot tudi ne svetlobe, ki jo povrsine sevajo. V mnogih racunalniskih programih se barva izracunava z enacbo:

 

kjer je:

V tem modelu je predpostavljeno, da je izvor svetlobe tockast in lezi v neskoncnosti, kar omogoca uporabo konstante na vseh vpadnih tockah. Osvetlitev okolice je potrebno upostevati v vseh konstantah izrazov. Vsak izraz podaja razlicen efekt:

Hallov model [HG83] dodatno deli vpadno svetlobo na dva razreda: svetloba, ki prihaja direktno iz svetlobnih izvorov in na svetlobo, ki prihaja od ostalih objektov. Potreba po taki delitvi je v tem, da je pri metodi sledenja zarka potrebno upostevati tudi svetlobo, ki jo generirajo drugi objekti. To je svetloba, ki je prisla z odbojem od povrsine ali pa skozi povrsino. V primerjavi z modelom (3.38) uposteva tudi razprsitev svetlobe pri zrcalnem prehodu, kot tudi dusenje na enoto dolzine pri prehodu svetlobe skozi prosojni material. Torej modelira vse znacilnosti interakcije svetlobe s povrsino in se zelo pribliza zahtevam po stirih nacinih prenosa svetlobe, opisanih na strani gif. Hallov model, kot razsiritev standardnega modela (3.38), z upostevanjem vecjega stevila svetlobnih izvorov, zapisemo v naslednji obliki:

 

kjer je:

Cleni z vsotami torej predstavljajo svetlobo vec svetlobnih izvorov. Ostali cleni zajemajo svetlobo, ki je prisla na povrsino iz drugih povrsin ali iz okolice (zadnji clen). Konstante so zaradi upostevanja prehoda med seboj odvisne:

Vse konstante morajo biti tudi v ustreznih mejah . Barva C se v modelih obicajno izrazi kot

kjer je funkcija odboja ali prehoda v odvisnosti od valovne dolzine ; pa je intenziteta vpadne svetlobe. Za zrcalni odboj ustreza Fresnelovi funkciji odboja. Za funkcijo prehoda lahko zapisemo podobno odvisnost kot pri konstantah

Hallov model lahko tudi izboljsamo, ce direktno uporabimo model Cook-Torrance pri odboju svetlobe izvorov, namesto kontrole obmocja odbleskov s Phongovim modelom. Dodatne izboljsave so mozne z vpeljavo intenzitete okolice v izraze za difuzni prenos svetlobe.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani