next up previous contents
Next: Definicija Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.7 Polygon

Mnogokotnik sestavljajo vozlisca vList. Prva tri vozlisca ne smejo biti kolinearna, saj definirajo orientacijo in normalo mnogokotnika.

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani