next up previous contents
Up: Distribuirani sistem za upodabljanje Previous: D.8 Povzetek Vsebina: contents

Zivljenjepis

Leon Kos se je rodil 9. junija 1966 v Postojni. Osnovno solo je koncal v Cerknici. Po osnovni soli je obiskoval Srednjo tehnicno in naravoslovno solo v Postojni, program strojni tehnik. Leta 1987 je pricel s studijem na Fakulteti za strojnistvo v Ljubljani in leta 1991 diplomiral s podrocja racunalniske grafike pri prof.dr. Jozetu Duhovniku, dipl.ing.

Leta 1992 je vpisal podiplomski studij na Fakulteti za strojnistvo. V okviru podiplomskega studija se v laboratoriju za racunalnisko podprto konstruiranje ukvarja z upodabljanjem tridimenzionalnih objektov z racunalniki.

Na podrocju izobrazevanja sodeluje na dodiplomskem studiju in v izobrazevanju strokovnjakov iz industrije na podrocju racunalnisko podprtega konstruiranja.

Magistrsko delo predstavlja rezultate lastnega znanstveno raziskovalnega dela na osnovi sodelovanja z mentorjem izr.prof.dr.Jozetom Duhovnikom, dipl.inz. Leon Kos

Magisterij je bil stavljen s programom LaTeX2e gif. Slike so bile narisane s programoma xfig in gnuplot. Na zahtevo je delo mogoce dobiti pri avtorju tudi v postscript ali hipertekstni obliki.gif

Avtorjev naslov:

Leon Kos
Cesta 4. maja 11a
61360 Cerknica
e-mail: leon.kos [at] uni-lj.si

Pomni: XDVI in DVIPS delujeta bolje v imeniku fig/.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani