next up previous contents
Next: Definicija Up: A Razredi programa za Previous: Metode Vsebina: contents

A.8 vec3

Tridimenzionalni vektor

Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani