next up previous contents
Next: 7.1.1 Vhodni podatki Up: 7 Implementacija Previous: 7 Implementacija Vsebina: contents

7.1 Program za sledenje zarku

Razvit je bil rekurzivni program za metodo sledenja zarku. Program omogoca osnovne primitive, ki so bili predstavljeni v poglavju 4. Uporabljeni so bili sodobni prijemi v programiranju z objektno orientiranim pristopom v jeziku C++. Program je zgrajen na knjiznici razredov za operacije v prostoru s hierarhijo kot je predlagana v [Dou94]. Metode omogocajo matematicne operacije na vektorjih in matrikah kot so:

Poleg omenjenih operatorjev so na voljo tudi konstruktorji za vse potrebne primitive, ki jih srecamo v racunalniski grafiki, za dve, tri in stiridimenzionalne prostore.





Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani