next up previous contents
Next: C.6 Kodiranje in dekodiranje Up: C Klicanje oddaljenih procedur Previous: C.4 Tipi streznikov Vsebina: contents

C.5 Nivoji rutin RPC

Knjiznica RPC omogoca tri nivoje programiranja v distribuiranem okolju. Med seboj se locijo po nivoju abstrakcije programov, ki komunicirajo po omrezju:

Najvisji nivo
je popolnoma neodvisen od operacijskega sistema, mreze in tipa racunalnika na katerem program tece. Stevilo funkcij na tem nivoju je majhno in ne omogoca pravega programiranja za izmenjavo podatkov med aplikacijami. Funkcije tudi niso na voljo na vse sistemih. Obicajno so na voljo le naslednje funkcije, ki jih lahko uporabimo v C programih:
rnusers
Vrne stevilo uporabnikov na oddaljenem racunalniku
rusers
Vrne informacije o uporabnikih
havedisk
Testiranje prisotnosti trdega diska na oddaljenem racunalniku
rstats
Informacije o trenutni izkoriscenosti oddaljenega racunalnika
rwall
Posiljanje sporocila vsem uporabnikom na oddaljenem racunalniku

Srednji nivo
skriva pred uporabnikom znacilnosti omrezja. Tako uporabniku ni potrebno skrbeti za vticnice in nacin prenosa. Funkcije kot so registerrpc, callrpc in svc_run omogocajo klicanje oddaljenih procedur. Funkcije na najvisjem nivoju uporabljajo srednji nivo za klicanje procedur RPC. Podobno kot najvisji nivo je programiranje na srednjem nivoju omejeno s klicanjem oddaljenih procedur, za katere vemo, da obstajajo in ne potrebujejo kaksne posebne kontrole nad pretokom podatkov (enosmeren prenos). Zaradi te omejitve srednji nivo tudi ni veliko uporabljan pri distribuiranih programih, saj ni mogoce kontrolirati poteka programa v primeru napak.
Najnizji nivo
omogoca programiranje vseh podrobnosti, ki jih distribuirani programi zahtevajo. Za lazje pisanje programov RPC na tem nivoju obstaja tudi program rpcgen, ki olajsa pisanje rutin, ki so vezane na protokol prenosa.Copyright © 1995 Leon Kos, Univerza v Ljubljani