next up previous contents
Next: Kazalo   Kazalo

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojništvo

Modularni sestav traktorja s hidravlicnim pogonom

DIPLOMSKA NALOGA UNIVERZITETNEGA ŠTUDIJA

Ivan Demšar

Mentor: prof. dr. Joze Duhovnik, univ. dipl. ing.

Ljubljana, september 2002

Kljucne besede:

hidravlicni pogon
teorija konstruiranja
spreminjanje širine koloteka
standardi
dimenzioniranje

Izvlecek:

Delo opisuje razvoj posebnega traktorja s hidravlicnim pogonom in spremenljivo širino koloteka za delo na strminah. Naredili smo pregled in razdelitev obstojecih traktorjev, ter pregledali ISO in SIST ISO standarde s podrocja kmetijskih traktorjev. Na osnovi zahtev in zelja ter funkcijske strukture smo izdelali morfološko matriko in iz nje koncepte. Z ocenjevanjem posameznih konceptov smo izbrali najustreznejšega. Z dimenzioniranjem smo preverili trdnostno ustreznost kljucnih elementov konstrukcije nato pa smo izdelali 3D-model omenjenega traktorja.

Modular tractor with hydraulic drive
by
Ivan Demšar

Keywords:

hydraulic drive
theory of construction
variable track width
standards
dimensioning

Abstract:

Work describes development of a special tractor with hydraulic drive and variable track width for work on steep slopes. Survey and classification of the existing tractors and survey of the ISO and SIST ISO standards from agricultural field was carried out. On the basis if the demands, wishes and functional structure we made morphological matrix from which the concepts were derived. Concepts were evaluated and the most suitable one was chosen. We controlled mechanical properties of the key elements and then 3D model of a tractor was made.