next up previous contents
Next: Kontrola nosilca kolesa Up: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Previous: Dolocitev obremenitev   Kazalo


Kontrola osrednje cevi

Osrednjo cev smo trdnostono kontrolirali na statiko in na utrujanje. Celoten preracun je izveden s pomocjo programa Mathcad in je v celoti predstavljen v internem porocilu [4]. V tem delu je predstavljen potek reševanja z ustreznimi rezultati.

Kontrola osrednje cevi je narejena za primer, ko je obremenitev na kolesu najvecja (poglavje 5.2).

Slika 5.3: Fizikalni model obremenitve osrednje cevi
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//model1.jpg

 1. Dolocitev notranjih sil in momentov

  Ravnotezne enacbe:

  Vsota vseh sil in momentov v posamezni smeri mora biti enaka nic:

      (5.1)
      (5.2)

 2. Dolocitev napetosti v prerezu

  Oblika prereza in potek napetosti je prikazan na sliki 5.4. V prerezu se pojavljata dve vrsti napetosti [10]:

  Slika 5.4: Potek napetosti v prerezu
  Image /home/demsar/diploma/latex/slike//napetosti1.jpg

  Pri tem pomeni:
  ... sila, ki obremenjuje prerez
  ... plošcina prereza
  ... upogibni moment
  ... odpornostni moment prereza
  ... torzijski moment
  ... torzijski odpornostni moment prereza

 3. Dolocitev napetosti v posameznih tockah prereza

  Znotraj vsakega prereza moramo poiskati tocko oz. vlakno, ki je najbolj obremenjeno.

 4. Staticna kontrola

  Najprej dolocimo dopustno napetost za staticno obremenitev:

      (5.10)

  Dopustna napetost v primeru, da imamo prvi obremenitveni primer () in jeklo S 355 ( ) znaša:


  Za upoštevanje vpliva tangencialne napetosti uporabimo Misesovo porušitveno hipotezo [10]:

      (5.11)

  Pri kontroli na statiko je pomembno, da je dopustna napetost vecja oz. enaka od primerjalne:

      (5.12)

  V tabeli 5.1 so prikazane primerjalne napetosti za osrednjo cev.


  Tabela 5.1: Primerjalne napetosti za osrednjo cev
  |t:=:t=:t=:t| OSREDNJA
  || |-|-|| CEV Mesto A Mesto B
  ||=|=|=|| 103.39 61.24
  |b:=:b=:b=:b|    

 5. Kontrola na utrujanje

  Pri kontroli na utrujanje je potrebno za vsako tocko prereza dolociti minimalno in maksimalno napetost, iz katerih izracunamo razmerje napetosti:

      (5.13)
      (5.14)

  Dinamicno dopustno napetost za normalne napetost izracunamo po enacbi 5.15:

      (5.15)

  pri cemer je trajnodinamicna trdnost za cisto izmenicno napetost ( ).

  Podobno dolocimo še dinamicno dopustno napetost za tangencialno napetost:

      (5.16)

  pri cemer je dopustna dinamicna napetost za normalne napetost za dejansko razmerje tangencialnih napetosti ().

  Trdnostna ustreznost glede na utrujanje je podana s koeficientom , katerega vrednost mora biti manša od 1 () in ga izracunamo po enacbi 5.17

      (5.17)

  Rezultati za osrednjo cev so zbrani v tabeli 5.2.


  Tabela 5.2: Kontrola na utrujanje v osrednji cevi
  |t:=:t=:t=:t| OSREDNJA CEV Mesto A Mesto B
  ||=|=|=|| Razmerje normalnih napetosti [-] -0.27 -1
  ||-|-|-|| Dopustna norm. napetost [ ] 169.36 120
  ||-|-|-|| Razmerje tangencialnih napetosti [-] -1 -1
  ||-|-|-|| Dopustna tang. napetost [ ] 84.85 84.85
  ||-|-|-|| Koeficient [-] 0.602 0.482
  |b:=:b=:b=:b|    


next up previous contents
Next: Kontrola nosilca kolesa Up: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Previous: Dolocitev obremenitev   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12