next up previous contents
Next: Kontrola osrednje cevi Up: Dimenzioniranje kljucnih elementov konstrukcije Previous: Izbira materiala   Kazalo


Dolocitev obremenitev

Vse obremenitve, ki nastajajo na traktorju se preko konstrukcije in nazadnje preko koles prenesejo na podlago. Izhodišce za dolocitev obremenitev posameznih elementov konstrukcije so sile, ki delujejo na stiku kolesa s podlago (slika 5.2).

Slika 5.2: Obremenitve na stiku kolesa s podlago

Celoten postopek dolocitve obremenitev na stiku kolesa s podlago je prikazan v dodatku A. V tem delu bomo predstavili samo rezultate:Ivan Demsar 2002-09-12