next up previous contents
Next: Zadnja os Up: 3D-model nosilne konstrukcije Previous: 3D-model nosilne konstrukcije   Kazalo


Osrednja cev

Osrednja cev (slika 6.6) je izdelana iz okrogle cevi premera 219.1 mm, kjer je na prednjem delu privarjen nosilni jarem, ki omogoca zasuk prednje preme in s tem prilagajane traktorja terenu.

Slika 6.6: Model osrednje cevi
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//osrednja_cev.jpgIvan Demsar 2002-09-12