next up previous contents
Next: Prednja os Up: 3D-model nosilne konstrukcije Previous: Osrednja cev   Kazalo


Zadnja os

Zadnjo os sestavljata levi in desni nosilec kolesa, ki sta privarjena na nosilno cev (slika 6.7). Na sliki 6.8 je prikazan sestav nosilca kolesa.

Slika 6.7: Model zadnje osi z osrednjo cevjo
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//zadnja_os.jpg

Slika 6.8: Prerez nosilca kolesaIvan Demsar 2002-09-12