next up previous contents
Next: Traktor gosenicar Up: Pregled in razvrstitev traktorjev Previous: Pregled in razvrstitev traktorjev   Kazalo


Razvrstitev traktorjev po obliki

Razd,elitev traktorjev glede na zunanjo obliko (slika 2.1) je kriterij s katerim razdelimo traktorje v posamezne skupine. Vsaka skupina je izdelana oz. namenjena predvsem za dolocena podrocja in opravila. Traktor iz dolocene skupine je mozno uporabljati tudi za druga opravila, vendar je tovrstna uporaba navadno zahtevnejša in bolj zamudna.

Slika 2.1: Razdelitev traktorjev po zunaji obliki (po prof.dr.Heinz Dieter Kutzbach iz inštituta za kmetisko tehniko Univerze v Hohenheimu)
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//delitev.jpgSubsections

Ivan Demsar 2002-09-12