next up previous contents
Next: Razvrstitev traktorjev po krmiljenju Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Sistemski traktor   Kazalo


Posebni traktorji

So traktorji, ki ne spadajo v nobeno od naštetih skupin, vendar imajo eno konstrukcijsko lastnost drugacno od naštetih, kar jih uvršca med posebne traktorje zato, da doloceno delo boljše opravimo.


next up previous contents
Next: Razvrstitev traktorjev po krmiljenju Up: Razvrstitev traktorjev po obliki Previous: Sistemski traktor   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12