next up previous contents
Next: Pregled standardov Up: Pregled in razvrstitev traktorjev Previous: Posebni traktorji   Kazalo


Razvrstitev traktorjev po krmiljenju

Glede na nacin krmiljenja locimo tri skupine traktorjev:


next up previous contents
Next: Pregled standardov Up: Pregled in razvrstitev traktorjev Previous: Posebni traktorji   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12