next up previous contents
Next: Pregled ISO standardov s Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Razvrstitev traktorjev po krmiljenju   Kazalo


Pregled standardov

Standard je dokument, ki nastane s konsensom in ga odobri priznani organ. Doloca pravila, smernice ali znacilnosti za dejavnosti in njihove rezultate. Namenjen je za obco in veckratno rabo in je usmerjen v doseganje optimalne stopnje urejenosti na danem podrocju.

Standardi so uradni dokumenti, ki zagotavljajo skladnost ter zamenjlivost izdelkov ter sistemov med partnerji. Na trgu omogocajo red in lazje komuniciranje. Omogocajo prosto gibanje blaga in storitev ter prispevajo k izboljšanju kakovosti zivljenja [9].

Standard ni obvezen dokument, razen ce se nanj sklicuje tehnicni predpis ali pogodba [3].Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12