next up previous contents
Next: Sedez Up: 3D-modeli ze obstojecih sklopov Previous: Motor   Kazalo


Krmilo

Hidrostaticno krmiljenje bo izvedeno s pomocjo klasicnega volanskega obroca. Vsaka os je krmiljena s svojim ventilom (glavo). S posebnim ventilom bomo lahko preklapljali med krmiljenjem posameznih osi. Slika 6.2 prikazuje model krmila.

Slika 6.2: Model krmila traktorja
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//volan.jpgIvan Demsar 2002-09-12