next up previous contents
Next: 3D model konstrukcije Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola ušesnih nosilcev   Kazalo


Kontrola vodil

Potek obremenitev v teleskopskem nosilcu je prikazan na sliki 5.9. Vemo, da se vse obremenitve na vodilih prenašajo s pomocjo površinskega pritiska.

Slika 5.9: Prenos obremenitev iz konstrukcije na podlago

Dopustni površinski pritisk za material NOVILON Gf (PA 6 G Gf) pri dolgotrajni obremenitvi po navedbi proizvajalca [1] znaša:


Preracun vodil [4] je pokazal, da dejanski tlak na najbolj obremenjenem vodilu ne presega dopustne vrednosti:


Glede na dejstvo, da se taka obremenitev pojavi samo v izjemnih primerih, ugotavljamo ustreznost izbranih vodil.

Za pritrditev vodil na nosilce je predviden lepleni spoj. Proizvajalec priporoca uporabo cianoakrilatnega lepila KEMISKOL M522 [12].Ivan Demsar 2002-09-12