next up previous contents
Next: 3D-modeli ze obstojecih sklopov Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Kontrola vodil   Kazalo


3D model konstrukcije

3D-modeliranje ima v fazi zasnove pomembno vlogo, saj z njim mocno povecamo nazornost. Model omenjenega traktorja smo izdelali s pomocjo programskega paketa EDS - IDEAS.

Glede na to, da je zgradba traktorja modularna in da smo zaradi nizjih srtoškov uporabili ze obstojece module, ki so vgrajeni na traktorju AGT 835, ki ga izdeluje slovenski proizvajalec Agromehanika iz Kranja, je izdelava 3D-modela nujno potrebna, saj edino na ta nacin lahko dobro prilagodimo ostalo konstrukcijo. Poleg tega pa nam 3D-model omogoca tudi analizo posameznih elementov. Zaradi nazornega prikaza celotne konstrukcije in posameznega elementa nam izdelava 3D-modela kasneje zniza stroške izdelave in nenazadnje tudi stroške materiala, kar vpliva na ceno izdelka.

Izdelava modela je potekala v dveh fazah. Najprej smo izdelali 3D-modele ze obstojecih sklopov. V drugi fazi pa smo izdelali model konstrukcije, ki temelji na lastnem razvoju. Kasneje pa smo oba dela zdruzili.Subsections

Ivan Demsar 2002-09-12