next up previous contents
Next: Osnutek Up: Zasnova traktorja Previous: Koncept 5   Kazalo


Vrednotenje

Vrednotenje je pomemben korak v snovanju konstrukcije. S pravilno odlocitvijo v fazi zasnove lahko mocno vplivamo predvsem na ceno konstrukcije. Vsako spreminjanje konstrukcije v kasnejši fazi povzroca vecje stroške.

Koncepte iz prejšnjega poglavja smo vrednotili na dva nacina:

Graficno ponazoritev tehnicne in ekonomske ocene prikazuje graf na sliki 4.24. Crtkana crta ponazarja idealno linijo.

Naloga konstrukterja je, da oblikuje konstrukcijo, ki se na omenjenem grafu nahaja cim višje na idealni liniji. V našem primeru je to koncept 2 (slika 4.17).

Slika 4.24: Graficni prikaz tehnicne in ekonomske ocene
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//ocena.jpg


next up previous contents
Next: Osnutek Up: Zasnova traktorja Previous: Koncept 5   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12