next up previous contents
Next: Literatura Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Moznosti krmiljenja traktorja   Kazalo


Zakljucek

Namen te diplomske naloge je bilo poiskati primerno konstrukcijsko rešitev traktorja, s katerim bi lahko hitro, predvsem pa varno opravljali dela na zahtevnih in strmih podrocjih.

Pred pricetkom iskanja konkretne rešitve je pomembno, da se seznanimo z osnovnimi pojmi v zvezi s traktorjem in na kratko spoznamo razvoj traktorja skozi cas. Spoznali smo, da so sodobni traktorji vse bolj tehnicno dovršeni in prijazni uporabniku.

Pomembno je, da vemo, za katero skupino oz. za katero podrocje je naš izdelek namenjen. V ta namen smo razvrstili traktorje v posamezne skupine, za katere veljajo dolocene znacilnosti. Traktor, katerega zasnova je predstavljana v tej diplomski nalogi, ima znacilnosti gorskega traktorja, s tem, da ga je kot vecino drugih mozno uporabljati tudi v ostale namene.

S pregledom standardov v zvezi s kmetijskimi traktorji smo izdelali osnovni okvir traktorja, ki smo mu potem dodali še dodatne lastnosti, s katerim smo ga naredili drugacnega, primernejšega. V sloveniji so v uporabi t.i. SIST ISO standardi, ki so v celoti prevzeti po ISO standardih. V nalogi smo pregledali ISO standarde s podrocja kmetijskih traktorjev in ugotovili, da je vecina le-teh uporabljena tudi v Sloveniji. Vidi se dejstvo, da je evropska zakonodaja ostrejša od slovenske. Z upoštevanjem evropskih standardov bo naša konstrukcija primerna za prodajo in uporabo tudi na evropskih trgih.

Jedro naloge je vsekakor zasnova traktorja, v kateri smo najprej opredelili zahteve in zelje, ki naj bi jih konstrukcija izpolnjevala. Nato je bila izdelana analiza tehnicnega procesa in iz nje izpeljana funkcijska struktura. S pomocjo morfološke matrike, v kateri smo predstavili najpomembnejše funkcije in delovne principe za zadovoljitev posameznih funkcij, smo izdelali pet konceptov. Z vrednotenje posameznih konceptov glede na izbrane kriterije se je izkazalo, da je najugodnejša rešitev koncept št. 2.

Z dimenzioniranjem kljucnih elementov konstrukcije (osrednja cev, nosilec kolesa) smo ugotavljali dimenzijsko ustreznost izbranih elementov glede trdnostnega kriterija (statika, utrujanje).

V zadnjem delu je prestavljen 3D-model omenjene konstrukcije, pri katerem smo skušali uporabiti cim vec sklopov oz. elementov ze obstojecega traktorja, s cimer bomo znizali stroške izdelave prototipa.

Hiter razvoj kmetijske tehnike, posebno še traktorjev je pogojen z razvojem elektornike. Pocasi se bo uveljavilo daljinsko krmiljenje in upravaljanje traktorjev preko satelitov.


next up previous contents
Next: Literatura Up: Modularni sestav traktorja s Previous: Moznosti krmiljenja traktorja   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12