next up previous contents
Next: Kontrola zvara Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola nosilca kolesa   Kazalo


Kontrola cevi

Nosilec kolesa je sestavljen iz treh jeklenih profilov (slika 5.1). Kontrolo smo izvedli tako, da smo v vsakem nosilcu kontrolirali najbolj obremenjene prereze (prerez A, B, C na sliki 5.2), znotraj teh prerezov pa posmezne kriticne tocke (1, 2, 3, slika 5.6).

Na sliki 5.5 je prikazan fizikalni model omenjenega nosilca, ki je bil osnova za kontrolo cevi.

Slika 5.5: Fizikalni model obremenitve nosilca
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//model2.jpg

Oblika prereza in potek napetosti v njem je prikazan na sliki 5.6, na kateri so oznacene tudi kriticne tocke prereza.

Slika 5.6: Oblika prereza cevi in potek napetosti z oznacenimi kriticnimi tockami
Image /home/demsar/diploma/latex/slike//prerez2.jpg

Rezultati

Potek preracuna je podoben kakor pri dimenzioniranju osrednje cevi (poglavje 5.3)


next up previous contents
Next: Kontrola zvara Up: Kontrola nosilca kolesa Previous: Kontrola nosilca kolesa   Kazalo
Ivan Demsar 2002-09-12