next up previous contents
Next: Zahvala

UNIVERZA V LJUBLJANI

Fakulteta za strojni¹tvo

Prostorski modelirnik z BREP in CSG predstavitvijo

DIPLOMSKA NALOGA VISOKO©OLSKEGA ©TUDIJA

Janez Krek

Mentor: izr. prof. dr. Jo¾e Duhovnik, dipl. ing.

Ljubljana, 1996

©tevilka diplome: 4588
UDK ¹t: 519.68
Janez KREK
Fri Jul 5 12:10:59 METDST 1996