E-GPR Mednarodna šola

E-GPR International school


Janez Benedičič, univ.dipl.ing.

Ivan Demšar, univ.dipl.ing.

Janez Rihtaršič, univ.dipl.ing.

Ljubljana,2002

Kazalo

Mednarodna šola
Skupina Veldi
Izdelek
Nazaj na vrhMednarodna šola


V laboratoriju LECAD je od februarja do konca maja 2002 potekala mednarodna šola z naslovom European Global Product Realization. Sestavljenih je bilo pet mednarodnih skupin z udeleženci iz Fakultete za strojništvo v Ljubljani, Univerze iz Delft-a (Delft University of Technology) na Nizozemskem in iz Politehnika iz Luzane v Švici (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne). Skupine so razvijale dva izdelka:

  1. Sesalec podjetja Liv iz Postojne ( www.liv.si)


  2. Respiratorna enota podjetja Vlamboog iz Nizozemske ( www.vlamboog.nl)nazaj

Skupina Veldi


Naša skupina je bila sestavljena iz petih čanov. Skupino smo sestavili po principu borze. Nizozemski člani so pričeli s projektom 14 dni pred nami in so bili lastniki projekta. Preko multivizije so nam na prvem srečanju predstavili njihov projekt, medtem ko smo udeleženci iz Ljubljane predstavili svoje ideje na naslednjem srečanju. Takrat smo se med seboj tudi dogovorili kdo bo s kom sodeloval. Enak postopek je potekal pri izbiri udeležencev iz Švice.

Beseda Veldi izvira iz esperanta in pomeni varjenje. V skupini smo si med seboj razdelili delo in se nato preko interneta in multivizije tedensko srečevali.

Švica
Ahmed Bufardi
Nizozemska
Iris Dijkstra
Geert van den Boogaard
Slovenija
Janez Benedičič
Ivan Demšar
Janez Rihtaršič
nazaj

Izdelek


V skupini Veldi smo razvijali respiratorno enoto za varilce. Rezultat dela skupine je bila nova respiratorna enota in izdelani prototip(slika 1). Naš končni izdelek smo primerjali z izdelkom Tornado podetja Vlamboog. Prednosti izdelka, ki smo ga razvili je v manjših dimenzijah, manjši teži in bolj kompaktni obliki z manjšim številom delov. Da smo lahko uporabili cenejše in manjše baterije, smo popravili tudi elektronsko vezje. Novo vezje omogoča enake funkcije kot obstoječe pri Tornadu, le energijsko je bilo manj potratno.Slika 1: Prototip


Več o samem postopku razvoja si lahko ogledate na Power Point predstavitvi final.ppt


Simulacija sestavljanja prototipa : razstavljanje.mpgZahvala sponzorjem

  1. Respiratorna enota podjetja Vlamboog iz Nzozemske ( www.vlamboog.nl)


  2. Baterije VARTA ( www.orbico.si)


  3. Filter podjetja Colf d.o.o. iz Slovenije.nazajContents

Internationa school
Veldi group
Final product
Back on topInternational school


International school with a title European Global Product Realization was going on from February till the end of May in the year 2002. Five teams were consisted of participants from Faculty of Mechanical engineering of University of Ljubljana, Delft University of Technology from Holland and Ecole Polytechnique Federale de Lausanne from Switzerland. Groups worked on two assignments:

  1. Vacuum cleaner from company LIV Postojna ( www.liv.si)


  2. Respiratory protection unit from company Vlamboog ( www.vlamboog.nl)back

Veldi group


Our group consisted of five team members. Members were selected on the brokering principle. Holland team members started with the project two weeks before Slovenian students that is why they were the owners of the project. At our first meeting they presented their vision of the projects trough the multivision. Participants from Ljubljana presented their ideas on second meeting and at that point we also formed groups. Equal procedure was going on when participants from Switzerland joined the e-gpr course.

Word Veldi derived from esperanto language and it means welding. Inside the groupa we devided the work and then we had weekly meetings trough the internet and multivision.

Switzerland
Ahmed Bufardi
Netherlands
Iris Dijkstra
Geert van den Boogaard
Slovenia
Janez Benedičič
Ivan Demšar
Janez Rihtaršič
back

Final product


In Veldi group we developed a respiratory unit for the welders. As a result of team work a new concept of a respiratory unit and prototype has been made (picture 1). We compared developed product with Tornado unit from Vlamboog company. Advantages of developed unit are in smaller dimensions, weights less, has more compact housing with smaller number of parts. We also improved printed circuit so we can use batteries that are smaller and lighter. New printed circuit board enables us the same functions as the one in Tornado respiratory unit only difference is that has some functions solved differently on less energy consuming way.Picture 1: Prototype


More about development of a respiratory unit can be seen in Power Point presentation final.ppt


Assembly simulation : razstavljanje.mpgSponsors

  1. Respiratory unit from Vlamboog company( www.vlamboog.nl)


  2. Batteries VARTA ( www.orbico.si)


  3. Fillter from company Colf d.o.o. from Slovenia.back