COBISS Co-operative Online Bibliographic system & services COBISS
TOMAŽ KOLŠEK [14128]

Personal bibliography for the period

1990-2006ARTICLES AND OTHER COMPONENT PARTS


1.01 Original Scientific Article

1. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, BERGANT, Anton, DUHOVNIK, Jože. Razsipanje moči curka vode v umirjevalni posodi z iglastim zasunom = Dissipation in a vertical needle valve induced jet in a pressure chamber. Stroj. vestn., 2000, letn. 46, št. 9, str. 595-606. [COBISS.SI-ID 4202779]

2. KOLŠEK, Tomaž, ŠUBELJ, Matjaž, DUHOVNIK, Jože. Generation of block-structured grids in complex computational domains using templates. Finite elem. anal. des.. [Print ed.], 2003, letn. 39, str. 1139-1154. [COBISS.SI-ID 6394907]

3. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože, BERGANT, Anton. Simulation of unsteady flow and runner rotation during shut-down of an axial water turbine = Simulation d'écoulement instationnaire et en rotation de la roue pendant l'arrět d'une turbine a eau axiale. J. Hydraul. Res., 2006, letn. 44, št. 1, 129-137. [COBISS.SI-ID 9003547]


1.08 Published Scientific Conference Contribution

4. KOLŠEK, Tomaž, KOS, Leon, DUHOVNIK, Jože. Transfer of geometrical modeller data to NC machine. V: KUZMAN, Karl (ur.), BALIČ, Jože (ur.). International Conference on Industrial Tools ICIT '97, Maribor, Slovenia, April 21st - 22nd, 1997. Conference proceedings. Celje: TECOS - Slovenian Tool and Die Development Centre, 1997, vol. 1, str. 321-324. [COBISS.SI-ID 2078747]

5. HOEFLER, Edvard, JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž. Numerical flow analysis in SAXO turbine by using different methods. V: Hydropower into the next century, Portorož, 15-17 September, 1997 : conference papers. Sutton: Aqua-Media International, 1997, str. 173-184. [COBISS.SI-ID 2428699]

6. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Critical detail in a Kaplan turbine blade : stress analysis and contribution to blade shape development by considering stress criteria. V: Hydropower into the next century, Portorož, 15-17 September, 1997 : conference papers. Sutton: Aqua-Media International, 1997, str. 197-204. [COBISS.SI-ID 2376475]

7. BERGANT, Anton, KOLŠEK, Tomaž. Developments in bulb turbine three-dimensional water hammer modelling. V: Proceedings of the 21st IAHR Symposium on Hydraulic Machinery and Systems. Lausanne: Laboratoire de machines hydrauliques: Faculté des sciences et techniques de l'ingénieur: Ecole polytechnique fédérale de Lousanne, 2002, str. 565-571. [COBISS.SI-ID 1529700]

8. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Grid generation in complex computational domains with the use of subdivision templates. V: MARJANOVIĆ, Dorian (ur.). Proceedings of the 7th International Design Conference DESIGN 2002, Cavtat, Dubrovnik, Croatia, May 14-17, 2002. Zagreb: Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture; Glasgow: The Design Society, cop. 2002, vol. 2, str. 1181-1186. [COBISS.SI-ID 5234971]

9. BERGANT, Anton, KOLŠEK, Tomaž. Comparison of one- and three-dimensional models for water hammer analysis in bulb turbine hydroelectric power plants. V: MURRAY, Steve (ur.). The practical application of surge analysis for design and operation : 9th international conference on pressure surges, Chester, UK, 24-26 march 2004. Cranfield: BHR Group Limited, 2004, str. 257-273. [COBISS.SI-ID 7091483]

10. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože, HORVATH, Imre. Fastest product prototype development within virtual development teams. V: MEYER, Rudolf (ur.). Euro-u Rapid 2005, Leipzig, Germany, May 10th-12th 2005 : international user's conference on rapid prototyping & rapid tooling & rapid manufacturing. [Magdenburg: Freunhofer Allianz Rapid Prototyping], cop. 2005, b4/4, 6 str. [COBISS.SI-ID 8196123]

11. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, ŽAVBI, Roman, DUHOVNIK, Jože. Introduction of reverse engineering for students. V: BEZJAK, Jožica (ur.). Technical creativity in school's curricula with the form of project learning "From idea to the product" : from the kindergarten to the technical faculty : proceedings : 4th international science symposium : od vrtca do fakultetnega tehniškega študija : zbornik prispevkov : 4. mednarodni znanstveni posvet, 19-21. April 2006, Portorož, Slovenia. Ljubljana: Somaru, 2006, str. 32-40. [COBISS.SI-ID 9210395]

12. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Surface reconstruction from point clouds for prosthesis production. V: HORVATH, Imre (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tools and methods of competitive engineering : proceedings of the sixth international symposium on tools and methods of competitive engineering - TMCE 2006, Ljubljana, april 18-22, 2006. Delft: University of Technology; Ljubljana: Fakulty of Mechanical Engineering, cop. 2006, str. 1503-1512. [COBISS.SI-ID 9266715]


1.09 Published Professional Conference Contribution

13. KOS, Leon, KOLŠEK, Tomaž, DVORŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Klasifikacija izdelka v CAD. V: CIM - tovarna prihodnosti, prestrukturiranje naše proizvodnje. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 1990, str. 1-13, ilustr. [COBISS.SI-ID 76242688]

14. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Tridimenzionalna vizualizacija podatkov, zajetih z medicinsko diagnostično opremo. V: LENARČIČ, Jadran (ur.). Mednarodna multi-konferenca Informacijska družba - IS'98 = International Multi-Conference Information Society - IS'98, Ljubljana, Slovenia, 7 October 1998. Proizvodne tehnologije in sistemi : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 1998, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 2751771]


1.12 Published Scientific Conference Contribution Abstract

15. VUKAŠINOVIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Surface reconstruction from point clouds for prosthesis production. V: HORVÁTH, Imre (ur.), DUHOVNIK, Jože (ur.). Tools and methods of competitive engineering : proceedings of the Sixth international symposium on tools and methods of competitive engineering - TMCE 2006, April 18-22, Ljubljana, Slovenia. Delft: University of Technology; Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, cop. 2006, str. 1203-1204. [COBISS.SI-ID 9207835]


MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS


2.08 Doctoral Dissertation

16. KOLŠEK, Tomaž. Modeliranje specifičnih oblik v hidravličnih pretočnih elementih = [Design of specific shapes in hydraulic conduits] : doktorsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Doktorske disertacije, [194], 235). Ljubljana: [T. Kolšek], 2002. 103 f., barvne ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5269019]


2.09 Master's Thesis

17. KOLŠEK, Tomaž. Raziskave napetostnih stanj v lopati Francisove turbine = [Stress analysis of a Francis turbine blade] : magisterij. Ljubljana: [T. Kolšek], 1996. 65 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 58819584]


2.12 Final Research Report

18. ŽAVBI, Roman, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza vzrokov poškodb zobniškega prenosnika ... za pogon ranžirnega vozička v klasirnici premoga Rudnika lignita Velenje ter predlog sanacije. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1992. 45 str., 11 str. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4276251]

19. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Snovanje in optimiranje konstrukcij. 1995. $19 str. [COBISS.SI-ID 2164507]

20. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v rotorjih Francisovih turbin. V: SCHWEIGER, Franc. Raziskovalna naloga Dinamični pojavi v hidroenergetskih sistemih. Ljubljana: Litostroj, 1995, str. 3.1 - 3.16. [COBISS.SI-ID 2843931]

21. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti in lastnih frekvenc rotorja Peltonove turbine : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1996. 1 zv., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 2046235]

22. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v spirali francisove turbine - Interno poročilo. 1996. 12 str. [COBISS.SI-ID 1805595]

23. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Modeliranje in trdnostna analiza ohišja elektromagnetnega ventila : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1997. 4 str., 14 pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 2607643]

24. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Raziskave pretočnega trakta sistema za namakanje Marun : interno poročilo. Ljubljana: LECAD, 1997. 1 zv. [COBISS.SI-ID 2045723]

25. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Programska oprema za pretvorbo podatkov iz računalniškega programa IDEAS v TASCflow : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1998. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2608155]

26. KOLŠEK, Tomaž, KREK, Janez, DUHOVNIK, Jože. Animacija sklopa turbine S : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 14 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4275483]

27. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Napotki za trdnostno analizo spiralnih ohišij vodnih turbin z uporabo MKE : interno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4275227]

28. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Uporaba programskega orodja ICCM COMET za določitev karakteristike vodne turbine : poročilo. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za CAD-LECAD, 1999. 28 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4219163]

29. ŠKERGET, Leopold, DUHOVNIK, Jože, ŽAVBI, Roman, KOLŠEK, Tomaž, KOS, Leon, TAVČAR, Jože, KERCAN, Vladimir, ŠIROK, Brane, DJELIĆ, Vesko, RUS, Tomaž, VUJANIČ, Vladimir, PERŠIN, Zlatko, LIPEJ, Andrej, JOŠT, Dragica, GANTAR, Marjan, VUČKOVIĆ, Sašo, BERGANT, Anton, SIJAMHODŽIĆ, Esad, HOFLER, Edvard, JELIĆ, Nikola, JENKO, Anton, KALAGASIDIS, Kostas. Razvoj hidravličnih karakteristik vodnih turbin : zaključno poročilo o rezultatih aplikativnega raziskovalnega projekta v letu 2000 [za MZT Slovenije]. Maribor: Fakulteta za strojništvo, 2000. 10 f. [COBISS.SI-ID 5822998]

30. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Numerical study of flow asymmetry and self-sustained oscillations in geometrically symmetric cavities with confined jets, Confined jets in a cavity = Raziskave vodnega curka ujetega v posodi : interno poročilo o opravljenem znanstveno-raziskovalnem delu. Ljubljana: Faculty of Mechanical Engineering, LECAD, 2002. 1 mapa, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 5081883]

31. JELIĆ, Nikola, KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Raziskave pretočnega trakta turbine tipa SAXO : poročilo o delu v okviru projekta MŠZŠ 1.2-1503-0263-99. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2003. [18] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5531931]


2.13 Treatise, Preliminary Study, Study

32. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Analiza napetosti v Francisovi turbini : interno poročilo. 1994. 15 str. [COBISS.SI-ID 1804571]

33. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Določitev upogibne togosti rotorja generatorja in lastnih frekvenc sistema rotor-gred-turbina za hidroelektrarno FALA 8 - interno poročilo. 1995. $12 str. [COBISS.SI-ID 1804827]

34. KOLŠEK, Tomaž, DUHOVNIK, Jože. Kontrola napetosti gonilne lopatice za HE Mariborski otok. 1995. $12 str. [COBISS.SI-ID 1805083]

35. DUHOVNIK, Jože, STANOJEVIĆ, Mladen, KOLŠEK, Tomaž, KREK, Janez, JELIĆ, Nikola. Investigation of boundary condition for fusion plasmas and their implementation in existing and future simulation codes. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2004. 1 zv., loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 7840539]

36. DUHOVNIK, Jože, STANOJEVIĆ, Mladen, KOLŠEK, Tomaž, KREK, Janez, JELIĆ, Nikola, ERŽEN, David. Investigation of boundary condition for fusion plasmas and their implementation in existing and future simulation codes : second interim report. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2005. 1 zv., loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 8738075]


SECONDARY AUTHORSHIP


Other

37. TAVČAR, Jože, DUHOVNIK, Jože, REJEC, Jožica. Analiza lastnih frekvenc mokre sesalne enote in predlogi konstrukcijskih sprememb. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, LECAD, 2001. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4743707]


UNCLASSIFIED


38. KOLŠEK, Tomaž. Analiza napetosti v hidravličnem cilindru : diplomsko delo, (Fakulteta za strojništvo, Ljubljana, Diplomske naloge visokošolskega študija, 4055). Ljubljana: [T. Kolšek], 1992. 49 str., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1107483]Request for bibliography sent from: 193.2.111.2(193.2.111.2)
Selected format of bibliographic unit: ISO 690

Source of bibliographic records: shared data base COBIB.SI