POSTOPKI KONSTRUIRANJA - vaje

Preračun talnega ogrevanja po standardu EN 1264


Zagon programa

1. Definicija naloge

Potrebno je izdelati program za preračun talnega ogrevanja po standardu EN 1264 z uporabo programskega jezika JavaScript.
Program omogoča določevanje vseh parametrov talnega ogrevanja(temperature, toplotne tokove,masni pretok grelnega medija).

2. Opis delovanja programa

Program deluje v programskem okolju Windows in v brskalnikih, ki podpirajo programski jezik JavaScript.
V program vnašate podatke v vnosna polja in s potrditvijo vrednosti v padajočih oknih. Vnosna polja uporabljate tako , da z miško kliknete na vnosno polje in potem vpišete podatek , pri padajočih oknih pa potrdite izbiro tako , da izbrano vrednost kliknete z miško.
Določen del preračuna se izvede tako , da kliknete na gumb  'Izračunaj' .

3. Opis preračuna

Določitev diferencialne temperature grelnega medija DqH: Najprej vnesemo dovodno in odvodno temperaturo grelnega medija. Izračuna se diferencialna temperatura grelnega medija DqH.
Izračun toplotnega toka q: V naslednjem koraku vnesemo debelino stene in premer cevi , izberemo parametre iz padajočih oken. izračuna se toplotni tok q in srednja temperatura tal qF,m pri toplotnem toku q.
Izračun mejnega toplotnega toka qG: Za izračun mejnega toplotnega toka qG izberemo maksimalno temperaturo tal iz padajočega okna. Mejni toplotni tok qG je odvisen predvsem od izvedbe.(npr. manjša razdalja med cevmi pomeni večji qG).Ta enačba upošteva razliko v temperaturi tal nad cevmi in med njimi.Kadar je mejni toplotni tok qG večji od vrednosti iz tabele A.14 se za mejni toplotni tok upštevajo te vrednosti.
V tem delu preračuna se izračunajo tudi mejna prekoračitev temperature grelnega medija Dq H,G in projektna dovodna temperatura grelnega medija q V,des. Kadar je toplotni tok q večji od mejnega toplotnega toka qG pri katerikoli izvedbi in perametrih upoštevamo to temperaturo,kot novo temperaturo dovoda grelnega medija.
Projektni toplotni tok qdes:
V tem delu izračunamo projektni toplotni tok to je tok,ki ga potrebujemo pri danih toplotnih izgubah v prostoru.
Določitev dodatnih grelnih teles:
Če toplotni tok q pri katerikoli izvedbi in parametrih talnega ogrevanja presega mejni toplotni tok qG,moramo vgraditi dodatna grelne naprave.V tem delu preračuna dobimo moč dodatnih grelnih naprav
Izračun pretoka grelnega medija mH:
Pretok grelnega medija mH je odvisen od toplotnega toka q temperature v spodnjem prostoru,debeline betoske plošče,izolacije in ometa.Če katerega od navedenih elementov ni,potem v preračun vsavimo 0. Pri izračunu dobimo masni pretok grelnega medija v kg/sek in v kg/h.

3. Simboli

Simbol Enote
qV °C Temperatura grelnega medija na vstopu
qR °C Temperatura grelnega medija na izstopu
qi °C Imenska temperatura sobe
DqH K Diferencialna temperatura grelnega medija
q w/m2 Toplotni tok tal
qG w/m2 Mejni toplotni tok
T cm Razmik med cevmi
D mm Zunanji premer cevi
sR mm Debelina stene cevi
su cm Debelina estriha
qF,m °C Srednja temperatura tal
qF,max °C Maksimalna temperatura tal
DqH,G K Mejna prekorečitev temperature grelnega medija
qV,des °C Projektna dovodna temperatura grelnega medija
QN,f W Celotne toplotne izgube
AF m2 Površina ogrevana s talnim ogrevanjem
QF W Moč talnega ogrevanja
qdes W/m2 Projektni toplotni tok
Qout W Moč dodatne grelne naprave
qu °C Temperatura v prostoru pod talnim ogrevanjem
sins mm Debelina izolacije pod talnim ogrevanjem
splosce mm Debelina betonske plošče
someta mm Debelina ometa
mH kg/h Masni pretok grelnega medija
Literatura:

ARMAN DANESH : Teach yourself JavaScript in a week
UROŠ MESOJEDEC : Java
Standard EN 1264izdelal:
Ponikvar Aleksander
mentor:
mag. Kos Leon