Lastnosti modela

Bistvena prednost modela izhaja iz uporabe znanih fizikalnih zakonov in komplementarnih osnovnih shem (predstavljajo sheme komponent), ki materializirajo posamezne fizikalne zakone. Na ta način so v osnovnih shemah zajete 'naravne', tehnološko razpoložljive in tudi nerazpoložljive komponente.

Pomoč snovanju predstavljajo tudi fizikalnim zakonom komplementarne osnovne sheme, ki opredmetijo posamezne fizikalne zakone. Rezultat faze zasnove je namreč prav shematiziran prikaz bodočega tehničnega s pripadajočimi fizikalnimi zakoni.Leon Kos
1999-06-22